GAME OVER fu***n' Nazi!!


Aquesta és la darra il·lustració que duc feta. L'he fet per al blog col·lectiu d'il·lustració La Puerta de Tanhauser on cada dues setmanes et proposen una temàtica per il·lustrar-hi a sobre i al voltant de. En aquest cas es tractava de "Game Over" i tot el que pogués sugerir. Bé doncs, aquesta és la meva versió del "Fi del joc". Estic prou content del resultat per la rapidesa en què va sorgir tot, i l'entintat a pinzell, ja que no és una eina molt habitual en mi, de moment...

This is my last illustration I've done. I've drawn it for the collective illustration blog La Puerta de Tanhauser  where every two weeks they set a topic to illustrate on it. In this case, it was all around "Game Over" and all related things. Well, so this is my version of ending game. I'm quite satisfied with the final result for it's speed in how it all came, and also for the brush inking, so it's not a tool i'm used so much, just by the moment...

El paper de les dones a les revolucions del Pròxim Orient · The role of women in the Near East RevolutionsLa darrera feineta duita a terme. Important fer esment que la imatge original NO és meva, sinó del gran OBEY. Què gran és i quants recursos aporta ;). Evidentment, el cartell és sense cap ànim de lucre. Aquí vos deix la imatge original:


 Last work I've done recently. It's important to say that the original picture is NOT mine, but OBEY, the great one. How cool stuff he spreads ;) Obviously, the poster is nonprofit. Here is it the original one.


Nou material per al grup de suport als 5 de Palma · New stuff for the "5 de Palma" support group
Alguns nous elements que he dissenyat per al Grup de Suport als 5 de Palma. Alguns per a ser aplicats a mode de bànner o icones per a fotos de perfil. També s'ha modificat la plantilla del blog, el disseny i els elements que la componen.

Some new elements I've designed for the "5 de Palma" support group. Some of them in order to be a banner, icons or profile pictures. I've also modified blogger's template design, and its elements.

James Hetfield: METALLICANo sé com és que no he penjat aquesta il·lustració abans! És una de les feines que més m'agrada, me la van encomanar com a treball de classe (devers l'any 2006), quan pràcticavem les llums. Sobre un paper canson negre vaig fer anant aparéixer, amb l'ajuda d'un llapis blanc, el cantant i segon guitarrista de Metallica: James Hetfield. El dibuix està basat en una foto de James sota l'aigua.

I can't understand why I haven't uploaded this illustration before! It's one of my favorite works, I did it as a class exercise (around 2006) when we were practising light stuff. Over a black canson paper, and with a white pencil as a tool, I made Metallica's second guitarist and lead singer James Hetfield appear. The illustration is based on a picture of James under the water.


Records d'Amistat · Friendship Memories
Ahir vaig fer 24 anyots, i un gran amic meu em va felicitar i obsequiar penjant al facebook un dibuix meu que feia molts anys que no veia. De fet, crec que quan el vaig fer (allà a Argentona, Catalunya, sobre el 2006) ja el vaig perdre de vista, doncs estava fet a sobre una papereta de vot de l'esmenat amic, que en tornar del viatge se'l quedà i guardà fins que ahir em va sorprendre amb la seva publicació. M'ha fet molta il·lusió tornar-lo a veure i ara ja l'he guardat. 

Al dibuix: David, Joan i Guillem. Quan eren els 3 Mosqueters, no sabeu quins grans moments he viscut amb vosaltres!! Sempre al cor amics!

Yesterday was my birthday, and a very good friend of mine posted this old drawing I did a lot of years ago. In fact, I think that just when I drew it (Argentona, Catalonia, about 2006) I lost it from my sight. The drawing was done over my friend's ballot, who kept it and saved it until yesterday he showed it to me. I'm glad I can see it again and now I've kept it myself to have it forever.

Appearing: David, Joan i Guillem. When they were the 3 Musketeers. You don't know what great moments I've spent with you! Forever in my heart!

Feina Ràpida · Fast Works

Darreres feines express: cartell pel passi de vídeo "La Sal de la Tierra" i la campanya electoral del SEPC per a les Eleccions al Rectorat de la UIB 2011.

Last express works: "The Salt of Earth" film projection poster and the SEPC advertising campaign for 2011 UIB Rector Elections.

8 de març DIA DE LA DONA TREBALLADORA · 8 of march DAY OF WORKING WOMEN 


Això d'aquí és tot el procés d'un treball de classe sobre un article d'opinió. L'article el teniu aquí a sobre, "la caterva feminista" és de 1995! El treball consistia en crear una il·lustració perquè pogués acompanyar l'article amb la seva publicació. "Il·lustració de premsa" que es diu. Tot i que l'article peca de missògin i demagog, diu algunes grans veritats sobre el feminisme corporatiu, i toca alguns punts claus, tot i que, per variar, deixa els homes impunes de tota responsabilitat i culpa de la situació d'opressió de les dones tant ara com al llarg de tota la història. Quan sabem que de la mà del capitalisme en són els màxims responsables i beneficiats. Aquí vos ho deix perquè li pegueu un cop d'ull. La il·lustració final és la que hi ha just a sobre de l'article, on es mostren les "representants" dels col·lectius femenins (que no sempre feministes) suposadament "defensant els interessos de totes les dones". A davant d'elles, la trista realitat de la dona treballadora, la de la gran majoria de les dones de tot el món.

Abaix de tot, una altra il·lustració sobre la dona, aquest pic d'un altre exercici d'entintat ràpid.

Feliç dia de la dona a tothom! Cada dia és 8 de març!

Here at the top you can see the whole process of an Illustration School task about an opinion article. You can read the article above this, "the feminist swarm" from 1995! The work was about creating an illustration in order to be included with the article in a newspaper or magazine. What we call "Press illustration". Although the article is guilty of misogyny and demagoguery, it shows some great truths about corporative feminism, and refers to some key points, although, as usual leaves men away with all responsibility and guilt of the opressed situation women keep living during all history. When the truth is that they together with capitalism are the main responsible and benefited. Here you have it so you can take a look at it. The final illustration is the one above the article, where there are the "representatives" of the women collective (not always feminist) supposedly "defending the interests of all women. " In front of them, the sad reality of working class women, the majority of women worldwide.


Down all, another illustration of women, this time from another class exercise of rapid inking.

Happy women's day to everyone! Everyday is 8th of March!
Caricatura · Johnny Depp · Caricature
Un exercici antic de quan estudiava el curs d'Il·lustració, caricatures de famosos, en aquest cas Johnny Depp.

An old exercise I did when I was at the Illustration course, famous caricatures, in this case Johnny Depp

Posters
A través d'aquí podreu veure un recull dels posters i cartells que he anat fent al llarg d'aquests anys. Esper que en gaudiu i digueu la vostra! Gràcies!

Trhough this link you will be able to watch my poster collection I've been doing during these years. I hope you enjoy it and feedback. Thank you!

La meva feina per Freevel.com - My work for Freevel.com

Aquesta és la feina que puc mostrar de quan vaig estar un mes fent feina per a l'empresa OBEX, treballant en la plataforma d'oci esportiu Freevel.com. La feina consistia en estructurar i dissenyar la plataforma web, el desenvolupament de l'estructura funcional, usabilitat i imatge corporativa.

La web segueix en construcció i aviat estarà disponible per als usuaris, esper que la gaudiu!


This is what I can show you about my last job in OBEX company, working for the Freevel.com sport leisure platform. The tasks were structuring and designing the web platform, developing the functional structure, usability and corporate identity.

The site still in construction and will be coming soon for users, I hope you enjoy it!