Nou logo pel Grup de suport als 9 de Palma · New Logo
Recentment el cas dels 5 de Palma s'ha vist greument ampliat a un total de 9 persones. S'ha redissenyat de nou el logo del grup de suport als nou de Palma.

Recently the case of 5, Palma has been severely extended to a total of 9 people. Logo has been redesigned.


Recientemente el caso de los 5 de Palma se ha visto gravemente ampliado a un total de 9 personas. Se ha rediseñado el logo del grupo de apoyo a los nueve de Palma.